I POLONIJNY TURNIEJ GRY IPN

MIŚ WOJTEK

MARZEC - MAJ 2021

regulamin turnieju

Regulamin
REGIONALNYCH ROZGRYWEK ONLINE
MARZEC-MAJ 2021
I Ogólnoświatowego Polonijnego Turnieju
edukacyjnej gry planszowej
„Miś Wojtek”

Rozdział I
Postanowienia ogólne

Celem Turnieju jest zapoznanie uczniów z historią deportacji ludności polskiej na wschodzie oraz polskiego wysiłku wojskowego w II Korpusie Polskim, a także z zasadami rywalizacji w duchu fair play „zwyciężaj bez pychy, przegrywaj bez urazy”.

Podmiotem prowadzącym turniej jest Polska Weekendowa Szkoła Stowarzyszenia Edukacyjnego Nauczycieli SEN w Dublinie. Permisses of Deaf Village Ireland, Ratoath Road, Cabra Dublin 7, Ireland zwany dalej Organizatorem we współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej – Komisją Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, z siedzibą w Warszawie (02-676), ul. Postępu 18.

Turniej odbywa się w dwóch etapach:

Etap I– kwalifikacje lokalne i regionalne w okresie do 31.05. 2021,
• Rozgrywki Lokalne – Opiekunowie Drużyn rozegrają do dnia pierwszego występu szkoły w jej debiutanckim Turnieju Regionalnym. W każdej ze szkół turniej wewnątrzszkolny ma na celu wyłonienie jednej dwuosobowej drużyny do Regionalnych Rozgrywek Online.
Szkoła nie ma obowiązku przeprowadzenia lokalnego, wewnętrznego turnieju
eliminacyjnego. Odpowiedzialność za wskazanie dwuosobowej drużyny spoczywa na 2 Opiekunach Drużyn, którzy sami decydują, komu przyznają przesłane przez nas w pakiecie dodatkowe nagrody z IPN – (2x puzzle i 2x komiksy z Antkiem Srebrnym).
• Regionalne Rozgrywki Online, w których weźmie udział 47 szkół z całego Świata.
Szczegóły w załączniku nr 3- Organizacja Regionalnych Rozgrywek Online.

Etap II– Finał I Ogólnoświatowego Polonijnego Turnieju edukacyjnej gry planszowej „Miś Wojtek” w Warszawie – jesień 2021 w zależności od sytuacji pandemicznej. W przypadku obostrzeń sanitarnych i zakazów wydanych przez właściwe władze Rzeczypospolitej
Polskiej w związku z rozwojem pandemii Covid-19 wielki finał może zostać przeprowadzony w wersji online. Jego szczegóły znajdą się w odrębnym regulaminie.

Rozdział II
Rozgrywki lokalne i regionalne

1. 28 lutego 2021 r. Organizator ogłosi mailowo:
– listę uczestników i terminy Regionalnych Rozgrywek Online oraz ich regulamin.
GRY ZOSTAŁY WYSŁANE DO SZKÓŁ TAK, ŻEBY DRUŻYNY OPTRZYMAŁY JE PRZED PIERWSZYM TURNIEJEM REGIONALNYM. PROSIMY O POTWIERDZENIE OTRZYMANIA PRZESYŁKI DROGĄ MAILOWĄ.
2. Drużyny zakwalifikowane do Regionalnych Rozgrywek Online prześlą swoje grupowe zdjęcie (w miarę możliwości zaistniałych w związku z sytuacją pandemiczną) lub dwa indywidulane plus trzecie opiekuna, podpisane imieniem i nazwiskiem z nazwą jaką nadali swojej drużynie wraz z Zał. nr 1 –
Zgłoszenie Drużyny.
Formularz zgłoszenia drużyny-zał. nr I i zdjęcia uczestników Rozgrywek Regionalnych Online muszą zostać nadesłane najpóźniej dwa dni przed pierwszym turniejem, w którym ekipy biorą udział.
Region Zachodni do 16 marca
Region Śródziemnomorski do 23 marca
Region Wschodni do 6 kwietnia
Region Atlantycki do 13 kwietnia
3. Z jednej szkoły podstawowej do Kontynentalnych Rozgrywek Online może się zgłosić jedna dwuosobowa drużyna wraz z Opiekunem Drużyny.
Drużyna składa się z 3 osób:
-2 członków zespołu (Kapitana i Pomocnika)-uczniowie
-Opiekuna Drużyny-osoba dorosła – opiekun dwuosobowej grupy uczniów z danej szkoły.
Pomocnik kapitana będzie uczestniczyć w rozgrywkach w roli obserwatora oraz korzystać z komunikacji wewnętrznej z Kapitanem i Opiekunem Drużyny w trakcie gry. Obecność Opiekuna Drużyny w trakcie rozgrywek jest wymagana. Jeśli kapitan drużyny straci łączność internetową i wypadnie online z gry, jego rolę przejmuje Pomocnik Kapitana. Jeśli dwóch graczy z powodów technicznych wypadnie online z gry Opiekun
Drużyny zgłasza tę sytuację do Sędziego rozgrywek. Sędzia rozgrywek czeka maksymalnie 10 minut na powrót minimum jednego gracza. Po upływie tego czasu drużyna zostaje wykluczona z dalszej gry i sklasyfikowana automatycznie na ostatnim miejscu danej rozgrywki.
GRACZE SĄ ZOBOWIĄZANI DO ZAPEWNIENIA SOBIE WŁAŚCIWEGO SPRZĘTU I SZYBKIEGO, STABILNEGO INTERENTU, KTÓRY POZWOLI IM WZIĄĆ UDZIAŁ W ZAWODACH, OD POCZĄTKU DO KOŃCA.
Drużyny staną w zawody z innymi dwoma trzema lub czterema drużynami – reprezentantami innych krajów w Regionalnych Rozgrywkach Online. W zależności od regionu i typu rozgrywek w grupach (liczebność grup).
4. Sędzia prowadzący rozgrywki będzie wyświetlał planszę gry „Miś Wojtek” na swoim ekranie, rzut z góry, dobierając karty graczom i przesuwając pionki, karty i dbając o dobry widok i jakość transmisji.
5. 25 lutego (czwartek) o godzinie 18.00 czasu polskiego odbyło się szkolenie online dla Sędziów Kontynentalnych Rozgrywek Online.
6. W czwartek 4 marca o godz. 19.00 czasu polskiego odbędzie się losowanie grup w turniejach regionalnych. Obecność drużyn, Opiekunów, Sędziów na losowaniu mile widziana.
7. 11 marca (czwartek) o godzinie 19.00 czasu polskiego odbędzie się zdalne szkolenie dla Graczy, Opiekunów, Kapitanów Drużyn oraz Sędziów. Obecność na szkoleniu obowiązkowa.
8. Wszelkie wątpliwości regulaminowe rozstrzygają Sędziowie Turnieju. Ich decyzja jest ostateczna.
9. Rozgrywka może zostać zakończona po upływie ustalonego przez Sędziego Głównego czasu, ogłoszonego na początku danej rundy.
10. Po Regionalnych Rozgrywkach Online Koordynatorzy oraz Sędziowie sporządzą Protokół Turnieju zawierający miejsca, które zajęły drużyny, ich dorobek punktowy i kwalifikację do drugiej rundy rozgrywek kontynentalnych, zgodnie z wzorem, który stanowi ZAŁĄCZNIK NR 2 do
niniejszego Regulaminu.
11. Nagrodą dla drużyn, które osiągnęły najlepsze wyniki w Regionalnych Rozgrywkach jest udział w I Ogólnoświatowym Polonijnym Turnieju Edukacyjnej Gry Planszowej – „Miś Wojtek”. Drużyny startują w kategorii wiekowej: uczniowie klas 5-8 (zawodnicy w wieku 10-14 lat)
*Organizator może wyrazić zgodę na udział młodszego zawodnika.

Rozdział III
Finał Ogólnoświatowy w Polsce
• Do Turnieju Ogólnoświatowego w Polsce z każdych Rozgrywek Regionalnych Online pełniących też rolę rozgrywek krajowych awansuje drużyna, która zajęła 1 miejsce w danym kraju, łącznie 17 drużyn i 3 drużyny, które zajęły drugie miejsca w Finałach Regionalnych, wyłonione w Turnieju
Barażowym, w którym wezmą udział 4 drużyny z drugich miejsc w Finałach Regionalnych.
Lista finalistów zamknie się łączną liczbą 20 drużyn.
• W przypadku rezygnacji z udziału w turnieju finałowym drużyny, która zajęła 1 lub kolejne
premiowane awansem miejsce Organizator zaprasza następną w kolejności drużynę z kwalifikacji.
• Za zajęcie I, II i III miejsca w finale ogólnoświatowym w Polsce Organizator przewiduje dodatkowe
nagrody.
• Powodzenie przeprowadzenia Finałów Ogólnoświatowych w Polsce zależne jest od sytuacji
pandemicznej na świecie.

Rozdział IV
Przepisy końcowe
• Każda drużyna ma prawo zgłosić sędziemu nieprawidłowe zachowania współgraczy.
Zgłoszeniu podlegają m.in.:
• próby złamania zasad
• celowe rozpraszanie współgraczy, mające na celu utrudnić im rozgrywkę,
• niekulturalne zachowanie wobec Sędziów, Organizatorów lub Uczestników.
• Każde zgłoszenie sędzia ma obowiązek rozpatrzyć i w momencie uznania, że było istotne, sędzia ma
prawo dać takiej drużynie ostrzeżenie lub zdecydować o jej dyskwalifikacji (co oznacza zajęcie
ostatniego miejsca w danej rozrywce).
• Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w regulaminie.