Polonijna Liga "Misia Wojtka"

Edycja III

WRZESIEŃ 2022 - KWIECIEŃ 2023

regulamin turnieju

Regulamin
Regionalnych Rozgrywek Online
Polonijnego Turnieju Edukacyjnej Gry
Planszowej „Miś Wojtek”
III edycja wrzesień 2022 – marzec 2023


Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

Celem Regionalnych Rozgrywek Online Polonijnego Turnieju Edukacyjnej Gry Planszowej „Miś Wojtek”, zwanych dalej „Turniejem”, jest zapoznanie uczniów z historią deportacji ludności polskiej na Wschodzie oraz polskiego wysiłku wojskowego w II Korpusie Polskim, a także z zasadami rywalizacji w duchu fair play,zwyciężaj bez pychy, przegrywaj bez urazy”.

§ 2

 1. Podmiotem prowadzącym Turniej jest Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, z siedzibą w Warszawie ul. Janusza Kurtyki 1, 02-676 Warszawa, zwany dalej „Organizatorem”. 
 2. Organizator zleca wykonanie części zadań Organizatora z zakresu organizacji turnieju Fundacji Polonica z siedzibą w Warszawie, Plac Inwalidów 10, 01-552 Warszawa, zwanym dalej „Wykonawcą”. 

§ 3

 1. Turniej odbywa się w dwóch etapach: 

1) Etap I – kwalifikacje regionalne w okresie od października 2022 r. do marca 2023 r., zwany dalej „Regionalnymi Rozgrywkami Online”; 

2) Etap II – Finał III Polonijnego Turnieju Edukacyjnej Gry Planszowej „Miś Wojtek” w Warszawie – maj 2023 r., zwany dalej „Finałem”. 

 1. W związku z zapobieganiem zakażeniom wirusem SARS-CoV-2/Covid-19 i ograniczeniem rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej u ludzi, wywołanej tym wirusem, a także w przypadku obostrzeń sanitarnych, zakazów i nakazów obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w związku z rozwojem pandemii, Etap II, o którym mowa w ust. 1 w pkt 2, może zostać przeprowadzony w wersji online (zdalnej). 
 2. W każdym regionie będą do zdobycia po dwa miejsca finałowe do Etapu II na każdą grupę, o której mowa w § 6. 
 1. W razie rezygnacji drużyny, która zajęła premiowane awansem miejsce, Wykonawca w porozumieniu z Organizatorem zaprasza następną w kolejności drużynę z Etapu I. 
 1. Szczegółowe zasady i tryb przeprowadzenia Etapu II zostaną uregulowane w odrębnym regulaminie.

 

Rozdział II

Udział w Turnieju

§ 4

 1. W Turnieju może wziąć udział do 120 drużyn z całego świata, z wyłączeniem terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Organizator zastrzega sobie możliwość zwiększenia liczby drużyn, które mogą wziąć udział w Turnieju. 
 2. O zakwalifikowaniu do Turnieju decyduje kolejność przesłanych zgłoszeń. 
 3. Zgłoszenia można wysyłać do 30 września 2022 r. do godziny 24:00 czasu polskiego. 4. Zgłoszenia dokonuje się poprzez wpisanie odpowiednich danych w linku do zapisów: https://polonica.org.pl/mis-wojtek-zapisy/ oraz załączenie plików: 

1) zeskanowanego i poprawnie wypełnionego formularza zgłoszenia drużyny, stanowiącego Załącznik nr 1 do regulaminu, oraz 

2) grupowego zdjęcia albo jeżeli nie jest to możliwe, w związku z sytuacją pandemiczną, trzech oddzielnych zdjęć z adnotacjami o imionach i nazwiskach pozwalające przyporządkować dane osobowe do zdjęcia (w celach identyfikacyjnych oraz promujących Turniej). 

 1. Drużyna składa się z 3 osób: 

1) dwóch członków drużyny: kapitana i pomocnika 

2) opiekuna drużyny – osoby pełnoletniej – opiekuna jednej albo dwóch dwuosobowych drużyn z jednej szkoły. 

 1. Członkami drużyny, o których mowa w ust. 5 pkt 1, mogą być uczniowie urodzeni w latach 2006 – 2014, co odpowiada klasom 3-8 szkoły podstawowej i 1-2 klasie liceum w systemie polskim. 
 2. W przypadku gdy rok urodzenia nie odpowiada klasie, do której uczęszcza uczestnik, o możliwości uczestnictwa decyduje Wykonawca. 
 1. Z jednej szkoły do Turnieju mogą zgłosić się maksymalnie cztery dwuosobowe drużyny wraz z opiekunem/opiekunami drużyny. 
 1. Do 3 października 2022 r. do 24:00 czasu polskiego Wykonawca ogłosi na stronie internetowej listę uczestników Turnieju. 
 1. Na początku października odbędzie się losowanie grup w Regionalnych Rozgrywkach Online. Obecność drużyn, w tym opiekunów, sędziów na losowaniu jest mile widziana. E-mail z podaniem daty losowania oraz dat rozgrywek zostanie wysłany do uczestników, ich opiekunów i sędziów do 3 października 2022 r. do 24:00 czasu polskiego. 
 2. Szczegółowy podział na grupy, daty i godziny wraz ze strefami czasowymi poszczególnych rozgrywek oraz inne informacje niezbędne do uczestnictwa w Turnieju zostaną przesłane według wzoru, który stanowi Załącznik nr 2 do regulaminu,,Organizacja Regionalnych Rozgrywek Online”. 

§ 5

 1. Rozgrywki w Etapie I Turnieju odbywają się za pomocą środków i technik zdalnego porozumiewania. 
 1. Drużyny są zobowiązane do zapewnienia właściwego sprzętu komputerowego oraz szybkiego i stabilnego połączenia internetowego, które pozwoli im wziąć udział w zawodach. 

 

Rozdział III

Zasady Regionalnych Rozgrywek Online

§ 6

 1. Drużyny uczestniczące w Turnieju zostaną podzielone na grupy zgodnie z „kluczem geograficznym”. W zależności od tego skąd będą pochodzić zgłoszone drużyny, planowany jest podział na regiony: 

1) amerykański (drużyny z obu Ameryk); 

2) unijny (drużyny z UE oraz Wielkiej Brytanii, Norwegii, Szwajcarii oraz Islandii);

3) wschodni (pozostałe kraje europejskie, Turcja, Bliski Wschód, Azja Środkowa); 

4) afrykański; 

5) azjatycki. 

 1. Zasadą jest liczebność grup od 4 do 5 drużyn. W wyjątkowych przypadkach możliwy jest udział 3 drużyn w jednej grupie. 
 1. W przypadku wielu drużyn z jednego regionu mogą zostać utworzone, ze względu na bliskość geograficzną, inne grupy, np.: śródziemnomorska, brytyjska, północna itp. 4. O ostatecznym przydziale, w związku z nieprzewidywalną liczbą zgłoszeń w danym regionie oraz kierowaniem się kwestiami organizacyjnymi i logistycznymi, związanymi ze strefami czasowymi, będzie decydował Wykonawca w porozumieniu z Organizatorem uwzględniając liczebność grup. 
 2. Zasady rozgrywek określa Załącznik nr 3 do regulaminu „Zasady rozgrywki”. 

 

§ 7

 1. Rozgrywki Turnieju będą odbywać się we wtorki. 
 2. Rozegrane zostaną dwie rundy rozgrywek w każdej grupie. 
 3. W każdej rundzie (podstawowej i rewanżowej) zostaną rozegrane po 3 mecze w każdej grupie. 
 4. Etap I Turnieju zostanie zakończony w momencie wyłonienia 40 finalistów. 
 5. Po Etapie I Turnieju Sędziowie sporządzą Protokół Turnieju, stanowiący Załącznik nr 4 do Regulaminu, zawierający miejsca, które zajęły drużyny, ich dorobek punktowy i informację o kwalifikacji do Finału. 

 

Rozdział IV

Nagrody

§ 8

 1. Organizator przewiduje nagrody rzeczowe dla uczestników drużyn, którzy awansowali do Finału. Wartość nagród nie przekracza 2000 zł na osobę (słownie: dwóch tysięcy złotych), nie powstaje obowiązek odprowadzenia podatku dochodowego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1243, z późn. zm.).


Rozdział V

Zezwolenie na rozpowszechnienie wizerunku

§ 9

 1. Uczestnik Turnieju może wyrazić zgodę na nieodpłatne wykorzystanie przez Organizatora i Wykonawcę swojego wizerunku zarejestrowanego w trakcie Turnieju, w celu publikowania relacji z przebiegu Turnieju i jego promocji, poprzez wykorzystanie materiałów utrwalonych w czasie jego trwania: na stronach internetowych, w mediach i oficjalnych profilach społecznościowych, radiu, prasie i telewizji oraz w materiałach naukowych i edukacyjnych w ramach realizacji misji edukacyjnej, z zastrzeżeniem ust. 2. 2. W przypadku niepełnoletniego uczestnika turnieju, zgodę, o której mowa w ust. 1, wyraża rodzic albo opiekun prawny uczestnika Turnieju.

 


Rozdział VI

Ochrona danych osobowych

Klauzula informacyjna dotycząca
przetwarzania danych osobowych uczestników Turnieju

§ 10

 1. Pozyskane dane osobowe przetwarzane będą w celach: 
  a) organizacji i udziału w Turnieju, w tym publikacji relacji z przebiegu Turnieju na stronach internetowych, w mediach i oficjalnych profilach społecznościowych Organizatora i Wykonawcy, radiu, prasie i telewizji, 
  b) promocji Turnieju, poprzez wykorzystanie materiałów utrwalonych w czasie jego trwania, w mediach i oficjalnych profilach społecznościowych Organizatora i Wykonawcy, radiu, prasie i telewizji oraz w materiałach naukowych i edukacyjnych w ramach realizacji misji edukacyjnej Organizatora i Wykonawcy (w zakresie: imię i nazwisko, wizerunek), 
  c) publikacji imienia i nazwiska oraz wizerunku uczestników na stronach internetowych, w mediach i oficjalnych profilach społecznościowych Organizatora i Wykonawcy, radiu, prasie i telewizji. 
 2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a (zgoda, art. 81 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych), lit. b (przetwarzanie jest niezbędne do realizacji Regionalnych Rozgrywek Online Polonijnego Turnieju Edukacyjnej Gry Planszowej „Miś Wojtek” i lit. e (wykonanie zadania w interesie publicznym – art. 53 pkt. 5 ustawy o IPN-KŚZpNP) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – dalej RODO. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezes Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Janusza Kurtyki 1, 02-676 Warszawa oraz Fundacja Polonica z siedzibą w Warszawie, Plac Inwalidów 10, 01-552 Warszawa. Administrator danych osobowych zapewnia odpowiednie technologiczne, fizyczne, administracyjne i proceduralne środki ochrony danych, w celu ochrony i zapewnienia poufności, poprawności i dostępności przetwarzanych danych osobowych, jak również ochrony przed nieuprawnionym wykorzystaniem lub nieuprawnionym dostępem do danych osobowych oraz ochrony przed naruszeniem bezpieczeństwa danych osobowych. 
 3. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych w IPN-KŚZpNP: inspektorochronydanych@ipn.gov.pl, adres do korespondencji: 
  Janusza Kurtyki 1, 02-676 Warszawa, z dopiskiem: Inspektor Ochrony Danych. Dane kontaktowe osoby pełniącej funkcję inspektora ochrony danych w Fundacji Polonica: Tomasz Bastkowski, tbastkowski@gmail.com , Wiceprezes Zarządu Fundacji Polonica, Plac Inwalidów 10, 01-552 Warszawa. 
 4. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty upoważnione przez Administratorów danych oraz podmioty, które mają prawo do wglądu na mocy odrębnych przepisów prawa. 
 5. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do przeprowadzenia i rozliczenia Turnieju, do momentu zakończenia działań promocyjnych na stronach internetowych, mediach i oficjalnych profilach w mediach społecznościowych Organizatora i Wykonawcy, radiu prasie i telewizji oraz w materiałach naukowych i edukacyjnych w ramach realizacji misji edukacyjnej Organizatora i Wykonawcy bądź wycofania zgody, a następnie w związku z realizacją obowiązku archiwizacyjnego, zgodnie z terminami określonymi w obowiązującym w IPN-KŚZpNP rzeczowym wykazie akt, określonym na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. 
 6. Każdy ma prawo dostępu do treści danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo przenoszenia danych, prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. 
 7. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, w zakresie jakim przetwarzanie odbywało się na podstawie zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem. 

Rozdział VII
Przepisy końcowe

§ 11

 1. Wątpliwości regulaminowe rozstrzyga Organizator turnieju. Jego decyzja jest ostateczna.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminów oraz godzin rozgrywek.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w regulaminie. Wszelkie dokonane przez Organizatora zmiany regulaminu stają się obowiązujące po opublikowaniu ich na stronie internetowej Organizatora.

14.11.2022

ZAŁĄCZNIKI