STATUT

Statut Fundacji „Polonica”

Rozdział I. Postanowienia ogólne

§ 1
1. Fundacja „Polonica”, zwana dalej Fundacją, działa na podstawie Ustawy z dn. 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz postanowień niniejszego statutu.
2. Fundacja została ustanowiona przez fundatorów: Igora Downar-Zapolskiego oraz Łukasza Wróbla zwanych dalej Fundatorami aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Marcina Solanowskiego w kancelarii notarialnej w Warszawie przy ul. Kasprowicza 68 lok. 85 w dniu 26.07.2021.

§ 2
1. Siedzibą Fundacji jest m.st. Warszawa.
2. Czas trwania fundacji jest nieoznaczony.
3. Terenem działania Fundacji jest cały obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów, Fundacja może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

§ 3
1. Fundacja posiada osobowość prawną.
2. Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy ds. kultury i dziedzictwa narodowego.
3. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą, o ile postanowi tak Zarząd Fundacji.

§ 4
Fundacja może ustanawiać certyfikaty, odznaki i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla fundacji, przyczyniającym się do realizacji celów fundacji.


Rozdział II. Cele i zasady działania Fundacji

§ 5
Celami Fundacji są:
1. promocja polskiej kultury i dziedzictwa narodowego w Polsce oraz poza jej granicami;
2. rozwój sportu, kultury i edukacji, ze szczególnym uwzględnieniem wspierania organizacji polonijnych oraz Polaków mieszkających poza granicami kraju.
3. rozwój społeczeństwa obywatelskiego, w szczególności poprzez kształtowanie postaw patriotycznych i demokratycznych.
4. zachowanie i rozwijanie tożsamości narodowej Polaków i osób pochodzenia polskiego, przebywających zarówno w Polsce jak i poza jej granicami.

§ 6
1. Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
a. organizowanie i udział w imprezach promujących polską kulturę i sztukę,
b. organizowanie wystaw, paneli dyskusyjnych, debat, szkoleń etc. w kraju i za granicą,
c. wspieranie edukacji historycznej,
d. propagowanie postaw obywatelskich i demokratycznych,
e. wspieranie organizacji polonijnych oraz działalność na rzecz Polaków przebywających za granicą,
f. prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie realizacji celów statutowych,
g. przygotowywanie opracowań, studiów i analiz,
h. tworzenie materiałów informacyjnych, szkoleniowych i edukacyjnych,
i. fundowanie stypendiów i grantów oraz prowadzenie innych form wsparcia finansowego.
j. inne działania, mogące korzystnie wpłynąć na realizację celów Fundacji.


Rozdział III. Majątek i dochody Fundacji

§ 7
Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 2500 zł (dwa tysiące pięćset złotych) oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania. Z funduszu założycielskiego wydziela się kwotę 1000 zł (jeden tysiąc złotych) na cele związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

§ 8
1. Przychody Fundacji pochodzą z:
a. darowizn, spadków, zapisów,
b. dotacji i subwencji od osób prawnych,
c. zbiórek publicznych,
d. majątku fundacji,
e. odsetek i lokat bankowych,
f. prowadzonej działalności gospodarczej.
2. Całość przychodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana wyłącznie na działalność statutową.


Rozdział IV. Władze Fundacji

§ 9
Władzami Fundacji są:
a. Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem;
b. Rada Fundacji, zwana dalej Radą,
c. Rada Fundatorów;

[Rada Fundacji]

§ 10
1. Rada jest organem kontrolnym i opiniującym Fundacji.
2. W skład Rady wchodzi od 2 do 5 osób powołanych przez Radę Fundatorów.

§ 11
Do zadań Rady należy:
a. wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji,
b. nadzór i kontrola nad działalnością Fundacji, w szczególności kontrola stanu majątkowego Fundacji,
c. zatwierdzanie rocznych sprawozdań Zarządu z działalności,
d. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu,
e. podejmowanie decyzji we wszystkich innych sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych organów.

§ 12
1. Rada zbiera się co najmniej raz w roku.
2. Radę zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu, zgłoszony na piśmie.
3. Rada podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy swoich członków, jeśli dalsze postanowienia nie stanowią inaczej. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.
4. Posiedzenie Rady może być zwołane w trybie nadzwyczajnym dla rozpatrzenia sprawy o szczególnym charakterze, z inicjatywy Zarządu bądź na pisemny wniosek Przewodniczącego Rady lub przynajmniej dwóch jej członków.
5. Nadzwyczajne posiedzenie Rady winno być zwołane nie później niż w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia wniosku.
6. Każdy z członków zwyczajnych Rady dysponuje jednym głosem.
7. Posiedzenia Rady prowadzi Przewodniczący lub członek Rady przez niego wskazany.

[Zarząd Fundacji]

§ 13
1. Zarząd składa się z 1 do 3 osób, powoływanych przez Radę na pięcioletnią kadencję.
2. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
3. Zarząd Fundacji powołuje Rada.
4. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:
a. złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Rady.
b. śmierci członka Zarządu,
c. odwołania przez Radę.

§ 14
1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do kompetencji Zarządu należy:
a. kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,
b. realizacja celów statutowych,
c. sporządzanie planów pracy i budżetu,
d. sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,
e. reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,
f. zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia,
g. składanie wniosku do Rady Fundatorów o zmianę statutu,
h. wnioskowanie do Rady Fundatorów o połączenie lub likwidację Fundacji.
5. Zarząd co roku zobowiązany jest przedkładać Radzie roczne sprawozdanie z działalności Fundacji.
6. Zarząd może powoływać ekspertów działających na rzecz Fundacji i jej celów statutowych, którzy pełnia funkcję doradczą, wspierającą i konsultacyjną w obszarach działania Fundacji. Powołani przez zarząd eksperci mogą tworzyć

§ 15
1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż dwa razy w roku.
2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes, przesyłając informację o terminie pocztą elektroniczną, a w przypadku braku takiej możliwości listem poleconym, na co najmniej 3 dni przed planowanym spotkaniem.
3. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu.
4. Zarząd podejmuje decyzje za pomocą uchwał zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy swoich członków, jeśli dalsze postanowienia nie stanowią inaczej. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa.

[Rada Fundatorów]

§16
1. W skład Rady Fundatorów wchodzą Fundatorzy – założyciele Fundacji.
2. Fundator może wskazać osobę, która będzie w jego imieniu przez określony czas sprawowała funkcję w Radzie Fundatorów. Wskazanie tej osoby musi być dokonane w formie pisemnej, wraz z podaniem daty rozpoczęcia oraz zakończenia sprawowania zastępstwa.
3. Członkostwo w Radzie Fundatorów wygasa w skutek śmierci członka. Fundator może wskazać osobę, która będzie pełniła funkcję w Radzie Fundatorów po jego śmierci.
4. Można łączyć członkostwo w Radzie Fundatorów z członkostwem w Zarządzie i Radzie Fundacji.


[Sposób reprezentacji oraz zaciągania zobowiązań majątkowych]

§ 17
1. Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji, w tym w sprawach majątkowych, uprawnionych jest każdy z członków zarządu samodzielnie, o ile wartość zaciąganego przez Fundację zobowiązania nie przekracza kwoty 50 000 PLN.
2. W sprawach majątkowych, w których wartość zaciąganego przez Fundację zobowiązania przekracza kwotę 50 000 PLN, wymagane jest oświadczenie woli dwóch członków Zarządu, działających łącznie.
3. Jeśli zarząd składa się z jednej osoby, przepisów 1.-2. nie stosuje się, a jedyny członek zarządu może reprezentować fundację i zaciągać zobowiązania samodzielnie bez ograniczeń.


Rozdział. V. Postanowienia końcowe

§ 18
Zmian w statucie Fundacji dokonuje Rada Fundatorów bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, na wniosek Zarządu. Zmiana może dotyczyć celów określonych w akcie założycielskim.

§ 19
1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.
3. W sprawach połączenia z inną fundacją decyzję podejmuje Rada Fundatorów jednogłośnie, przy obecności wszystkich członków, na wniosek złożony przez Zarząd Fundacji.

§ 20
1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
2. O likwidacji Fundacji Zarząd zawiadamia ministra właściwego do spraw kultury i dziedzictwa narodowego.
3. Decyzje o likwidacji Fundacji podejmuje Rada Fundatorów jednogłośnie przy obecności wszystkich członków Rady, na wniosek złożony przez Zarząd Fundacji.
4. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Rady na rzecz działających w RP organizacji o zbliżonych celach.